Usługi rewizji finansowej świadczymy zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

W swojej pracy kierujemy się kodeksem etyki zawodowych księgowych Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (IESBA).

Usługa kompilacji (KSUP 4410 Z) należy do grupy usług pokrewnych wykonywanych przez biegłych rewidentów. Usługa polega na udzieleniu pomocy w sporządzeniu i prezentacji informacji finansowych jednostki, np. sprawozdania finansowego. Korzyść dla użytkowników informacji finansowych z usługi kompilacji wynika z zastosowania zawodowej wiedzy eksperckiej biegłego rewidenta w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz przestrzegania standardów zawodowych, w tym stosownych wymogów etycznych, oraz jasnej komunikacji charakteru i zakresu zaangażowania biegłego rewidenta w kompilowane informacje finansowe. Biegły rewident wydaje Raport z usługi kompilacji, w którym jasno informuje o charakterze usługi kompilacji oraz odpowiedzialności i roli biegłego rewidenta w zleceniu. Należy podkreślić, że usługa kompilacji nie jest usługą atestacyjną (poświadczającą), zatem raport biegłego rewidenta nie służy do wyrażania, w jakiejkolwiek formie, opinii lub wniosku na temat informacji finansowych.