Usługi rewizji finansowej świadczymy zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

W swojej pracy kierujemy się kodeksem etyki zawodowych księgowych Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (IESBA).

Usługa przeglądu sprawozdania finansowego (KSP 2400 Z) należy do grupy usług atestacyjnych zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji biegłych rewidentów. Usługa skierowana jest do jednostek, które nie mają obowiązku badania sprawozdania finansowego, a są zainteresowane jego weryfikacją przez biegłego rewidenta. W związku z przeglądem sprawozdania finansowego biegły rewident formułuje wniosek mający zwiększyć stopień zaufania do sprawozdania finansowego. Wniosek biegłego rewidenta jest oparty na uzyskaniu przez biegłego rewidenta ograniczonej pewności i stanowi podstawę do sporządzenia Raport z przeglądu. Raport zawiera opis charakteru zlecenia przeglądu jako kontekst dla czytelników tego raportu, umożliwiający zrozumienie wniosku. Biegły rewident, w odróżnieniu do usługi badania sprawozdania finansowego dającej racjonalną pewność, realizując przegląd głównie kieruje zapytania i przeprowadza procedury analityczne, aby uzyskać wystarczające i odpowiednie dowody jako podstawę dla sformułowanego wniosku na temat sprawozdania finansowego jako całości. Sprawozdanie finansowe poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta, wraz z raportem z przeglądu potwierdzającym brak istotnych zniekształceń, zdecydowanie zwiększa zaufanie odbiorców tego sprawozdania, takich jak inwestorzy, instytucje finansowe, organy administracji.