Usługi rewizji finansowej świadczymy zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

W swojej pracy kierujemy się kodeksem etyki zawodowych księgowych Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (IESBA).

Usługa badania sprawozdania finansowego należy do grupy usług atestacyjnych zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji biegłych rewidentów. Usługa skierowana jest do jednostek, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowemu lub dobrowolnemu badaniu. Podstawowym celem badania sprawozdania finansowego jest potwierdzenie, poprzez wyrażenie pisemnego sprawozdania z badania, czy sporządzone sprawozdanie finansowe jest zgodne z obowiązującymi jednostkę przepisami oraz zastosowaną polityką rachunkowości. Biegły rewident potwierdza, że sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki.

Audyt przeprowadzamy pod kierownictwem i nadzorem biegłego rewidenta, dzięki czemu możecie Państwo liczyć na wysoką jakość, kompetencje i profesjonalizm. Co ważne, liczy się dla nas miła i przyjazna atmosfera współpracy - to jest to, co każdego dnia motywuje nas do ciągłego doskonalenia relacji z naszymi Klientami. Biegły rewident jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystkie informacje i dokumenty, do których miał dostęp w trakcie wykonywania czynności rewizji finansowej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie.